Розпорядження № 22 від 25.08.2016 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 22 від 25.08.2016 року

Про  утворення та затвердження  складу тендерного комітету районної ради та Положення про тендерний комітет  районної ради

Відповідно до  ч.7 статті 55 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Закону України « Про публічні закупівлі», Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб),Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку від  18.03.2016  № 477, наказу Мінекономрозвитку від 22.03.2016 р.№490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», наказу ДП "Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 р. N35 «Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель», , з метою забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів:

 

1.Затвердити :

1.1 Склад тендерного комітету районної ради ( додається);

1.2 Положення про тендерний комітет  районної ради ( додається ).

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної ради  від 21.09.2007 року  «Про внесення змін  до персонального  складу  тендерного комітету», від 05.02.2007 року  «Про внесення змін  до персонального  складу  тендерного комітету ».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покладаю на заступника голови районної ради  Гордійчука  І.П.

Голова районної ради                          С.О.Волинський

К.А.Недошовенко                          З розпорядженням ознайомлені:

І.О.Захарчук                               Недошовенко К.А.

Ю.Г.Шлапак                                Шлапак Ю.Г.

Захарчук   І.О.

Панасюк В.М.

Сладецький А.М.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови  районної ради

від 25 серпня 2016 року №22

С К Л А Д

тендерного комітету  районної ради

Недошовенко

Катерина Анатоліївна –начальник відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головний бухгалтера районної ради, голова тендерного комітету;

Панасюк Валентина Михайлівна - головний спеціаліст відділу організаційного та методичного забезпечення діяльності районної ради,секретар тендерного комітету;

Шлапак

Юрій Григорович–начальник  відділу правового та кадрового забезпечення діяльності районної ради;

Захарчук Ірина Олександрівна–начальник відділу організаційного та методичного  забезпечення діяльності районної ради;

Сладецький Анатолій Миколайович-провідний спеціаліст  з питань комунальної

власності відділу правового та кадрового забезпечення діяльності районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

ради від 25 серпня 2016 року №22

П О Л О Ж Е Н Н Я

про тендерний комітет районної ради

I. Загальні положення

1.1. Положення про тендерний комітет районної ради (далі – Положення) розроблено відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)».

1.2. Положення визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету районної ради (далі – Комітет), а також його права та обов’язки.

1.3. Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності Комітету

2.1. Комітет створюється для організації та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів Комітету та їх неупередженості.

2.2. Склад Комітету, зміни до складу та Положення затверджуються розпорядженням голови районної ради.

2.3. До складу Комітету входять не менше п’яти осіб з числа службових (посадових)  осіб  апарату районної ради. До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної Ради.

2.4. Членство в Комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.5. Керівництво роботою Комітету здійснює  начальник відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головний бухгалтер районної ради , якому розпорядженням голови районної ради доручено виконання обов’язків голови

 

Комітету. Він організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій.

2.6. Голова Комітету призначає свого заступника, секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету.

У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету.

За відсутності секретаря Комітету його обов’язки виконує інший член Комітету, визначений його головою.

Рішення голови Комітету щодо призначення заступника голови та секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань оформлюються протоколом засідання Комітету.

2.7. Формою роботи Комітету є засідання, яке є повноважним за присутності на ньому не менше двох третин членів Комітету.

Засідання Комітету скликаються головою Комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до відома членів Комітету до початку засідання але не пізніше ніж за один день до засідання.

2.8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.9. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

ІІІ. Головні функції Комітету

3.1. У процесі роботи Комітет забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до умов чинного законодавства;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

3.2. Голова, секретар та інші члени Комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

3.3. Члени Комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд Комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу Комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки тендерної документації, проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

3.4. Члени Комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

від імені районної ради в межах наданих повноважень та визначених функції організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та Положення;

за дорученням голови Комітету готувати та вносити на розгляд голові районної ради відповідні проекти розпоряджень щодо складу Комітету та з інших питань пов’язаних з організацією проведення торгів;

сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання необхідних документів і відповідних пояснень;

на засіданнях Комітету обговорювати та приймати рішення щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель, визначення переможців процедур закупівель, здійснення інших дій, передбачених Законом;

дотримуватися вимог Положення, Закону та інших нормативно – правових актів.

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

3.5. Голова Комітету:

організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

пропонує порядок денний засідань Комітету та веде засідання Комітету;

призначає заступника голови та та відповідального секретаря із числа членів Комітету, визначає функції кожного члена Комітету;

вносить на розгляд голови районної ради пропозиції щодо змін у складі Комітету;

за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань тендерного Комітету;

Рішення голови Комітету щодо призначення заступника голови та відповідального секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

Усі необхідні документи щодо публічних закупівель, які публікуються в електронній системі, завіряються електронною цифровою печаткою голови та секретаря Комітету.

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3.6. Секретар Комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань Комітету;

оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови Комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

3.7. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени Комітету відповідають згідно із законами України.

3.8. Голова та секретар Комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

Заступник голови районної ради                           Гордійчук І.П.