Розпорядження № 22 від 09.10.2018 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 22 від 09.10.2018 року

Про затвердження паспорта бюджетної програми комунальної установи «Погребищенський районний  трудовий архів»    на 2018 рік

Відповідно  до ч. 7 статті 55 Закону України „ Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, п.3 ч.2,ч.4,5 ст.22 Бюджетного кодексу України,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014  № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.за № 1104/25881, pішення 28 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 27 вересня 2018 року №11-28-7/712 « Пpо внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік »,

 

1.Затвердити паспорт бюджетної програми комунальної установи «Погребищенський районний трудовий архів» на 2018 рік у новій редакції.

2. Архівісту-директору  КУ«Погребищенський районний трудовий архів» Мізернюк Н.В.:

- подaти  пaспоpт бюджетної пpогpaми нa затвердження управлінню фінансів Погребищенської районної державної адміністрації протягом тижня після набрання чинності pішенням 28 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 27 вересня 2018 року №11-28-7/712 « Пpо внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік »;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь.

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого паспорта;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь;

- забезпечити оприлюднення змін до паспорта бюджетної програми на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких

документів, шляхом розміщення на офіційному сайті районної ради;

3.Контроль  за  виконанням даного розпорядження покладаю на заступника голови районної ради Гордійчука І.П.

 

Голова районної ради                           С.О.Волинський

Гордійчук І.П.

Недошовенко К.А.

Захарчук І.О.

Шлапак Ю.Г.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Погребищенської районної ради
від 09.10.2018  року  № 22_  _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ Управління фінансів Погребищенської райдержадміністрації
від 09.10.2018  року № 93_
(найменування місцевого фінансового органу)
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018  рік
1. _0110180________ ___Погребищенська районна рада
(КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
2. _0110180_____ ____ Погребищенська районна рада
(КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
3. _0110180______ __0133______ ___Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  213,0  тис. гривень, у тому числі загального фонду – 208,0     тис. гривень та спеціального фонду –  5,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України
- Нормативно-правові акти:
- Укази і розпорядження Президента України,
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,
- Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14  № 836,
- Накази Державної казначейської служби України,
- Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»,розпорядження Президента України від 13.04.2005р.№957-2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», наказ Державного комітету архівів України від 15.11.2011 року № 3327\5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної  тарифної сітки»,
-   рішення 23 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 21 грудня 2017 року № 1-23-7/536 «Про районний бюджет на 2018 рік».
-   рішення 24 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 08 лютого 2018 року № 2-24-7/564 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
-   рішення 26 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 21 червня 2018 року № 4-26-7/629 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
-   рішення 28 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 27 вересня 2018 року № 11-28-7/712 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».
6. Мета бюджетної програми
- виявлення та включення до джерел комплектування за погодженням з відповідним архівним відділом райдержадміністрації, міської та сільських рад, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюється документи Національного архівного фонду;
- приймання від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
-  науково-технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання;
- облік документів, що зберігаються, створення до них необхідного пошукового і довідкового апарату, зокрема, із застосуванням персональних комп’ютерів;
- організація користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видача у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним особам і громадянам;
-  проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертної комісії описів справ тимчасового зберігання, з особового складу підприємств, установ і організацій-джерел комплектування та актів про виділення до знищення справ, строк зберігання яких закінчився;
- участь у заходах підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій;
- отримання додаткової статистичної інформації від Головного управління статистики.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Завдання 1
Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами. 198,00 5,0 203,00
Завдання 2
Отримання додаткової статистичної інформації від Головного управління статистики
10,0 0 10,0
Усього 208,00 5,0 213,00
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
0110180
Програма розвитку архівної справи на 2015-2019 роки 198,00 5,0 203,00
Усього 198,00 5,0 203,00
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
0110180 Інша діяльність у сфері державного управління
Завдання 1 Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами
1 Показники затрат
Кількість штатних одиниць для якісного та своєчасного обслуговування громадян, опрацювання документів Од. Штатний розпис 2
2 Показники продукту
Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами. Шт. Журнал реєстрації 1200
Кількість запитів, звернень юридичних та фізичних осіб Шт. Журнал реєстрації 400
3 Показники ефективності
Кількість наданих соціальних послуг (виконаних листів,запитів, доручень) Шт. Звіт 400
Залежності від якості ,кількості та своєчасності наданих послуг надходить оплата за виконані роботи. Тис. грн. Звіт 5,0
4 Показники якості х
Відсоток виконаних листів, доручень у загальній кількості прийнятих відсоток Журнал реєстрації 100
Завдання 2 Отримання додаткової статистичної інформації від Головного управління статистики
Показники затрат
Витрати на отримання додаткової статистичної інформації Тис. грн. Кошторис 10,0
Показники продукту
Кількість друкованої продукції Шт. Замовлення статистичних оглядів 61
Показники ефективності
Середні витрати на одиницю товару Грн. Замовлення статистичних оглядів 163,90
Показники якості
Відсоток отриманої інформації % 100
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2(тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х
Інвестиційний проект 2
Усього
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Голова Погребищенської
районної ради                                                                __________  _____С.О. Волинський______
(підпис)                          (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Управління
фінансів Погребищенської РДА                                  __________  _______О.В. Недошовенко______
(підпис)                         (ініціали та прізвище)