Розпорядження № 2 від 16.01.2019 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 2 від 16.01.2019 року

Про затвердження паспорта бюджетної програми комунальної установи «Погребищенський районний  трудовий архів» на 2019 рік

Відповідно  до ч. 7 статті 55 Закону України „ Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, п.3 ч.2,ч.4,5 ст.22 Бюджетного кодексу України,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014  № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.за № 1104/25881, pішення 30 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року №3-30-7/752 « Пpо районний бюджет на 2019 рік »,

1.Затвердити паспорт бюджетної програми комунальної установи «Погребищенський районний трудовий архів» на 2019 рік.

2. Архівісту-директору  КУ«Погребищенський районний трудовий архів» Мізернюк Н.В.:

- подaти  пaспоpт бюджетної пpогpaми нa затвердження управлінню фінансів Погребищенської районної державної адміністрації протягом 30 днів після набрання чинності pішенням 30 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року №3-30-7/752 « Пpо районний бюджет на 2019 рік »;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь.

3.Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Заступник

голови районної ради                         І.П.Гордійчук

 

Недошовенко К.А.

Захарчук І.О.

Шлапак Ю.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
"Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Погребищенської
районної ради від 16 січня 2019 року №2
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
Наказ Управління фінансів Погребищенської  
райдержадміністрації від   17  січня 2019 року № 11
(найменування місцевого фінансового органу )
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
1. ( 0100000 ) Погребищенська районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника )
2. ( 0110000 ) Погребищенська районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. ( 0110180 ) ( 0133 ) Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –82,0 тис.гривень , у тому числі загального фонду – 77,0 тис. гривень та спеціального фонду – 5,0 тис. гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
"Конституція України,
- Бюджетний кодекс України
- Нормативно-правові акти:
-Укази і розпорядження Президента України,
-Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,
-Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,
-Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14  № 836,
-Накази Державної казначейської служби України,
-Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»,розпорядження Президента України від 13.04.2005р.№957-2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», наказ Державного комітету архівів України від 15.11.2011 року № 3327\5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної  тарифної сітки»,
- рішення 30 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 20 грудня 2018 року № 3-30-7/752 «Про районний бюджет на 2019 рік»."
6. Мета бюджетної програми:
"- виявлення та включення до джерел комплектування за погодженням з відповідним архівним відділом райдержадміністрації, міської та сільських рад, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюється документи Національного архівного фонду;
- приймання від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
-  науково-технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання;
- облік документів, що зберігаються, створення до них необхідного пошукового і довідкового апарату, зокрема, із застосуванням персональних комп’ютерів;
- організація користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видача у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним особам і громадянам;
-  проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертної комісії описів справ тимчасового зберігання, з особового складу підприємств, установ і організацій-джерел комплектування та актів про виділення до знищення справ, строк зберігання яких закінчився;
- участь у заходах підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій;
"
7. Завдання бюджетної програми:
"№
з/п" Завдання
Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами.
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)
"№
з/п" Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
5 Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами. 77 000 5 000 0 82 000
Усього 77 000 5 000 0 82 000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма розвитку архівноїсправи на 2015-2019 роки 77000,00 5000,00 82000,00
Усього 77000,00 5000,00 82000,00
10. Результативні показники бюджетної програми:
"№
з/п" Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
Кількість штатних одиниць для якісного та своєчасного обслуговування громадян, опрацювання документів од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00
2 продукту
Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами. шт. журнал реєстрації 1650,00 0,00 1650,00
Кількість запитів, звернень юридичних та фізичних осіб шт. журнал реєстрації 400,00 0,00 400,00
3 ефективності
Кількість наданих соціальних послуг (виконаних листів,запитів, доручень) шт. звіт 400,00 0,00 400,00
Залежності від якості ,кількості та своєчасності наданих послуг надходить оплата за виконані роботи. тис.грн. звіт 5,00 0,00 5,00
4 якості
Відсоток виконаних листів, доручень у загальній кількості прийнятих % журнал реєстрації 100,00 0,00 100,00
Заступник голови районної ради Гордійчук І.П.
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Управління фінансів Погребищенської РДА Недошовенко О.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)