Розпорядження № 13 від 03..04.2019 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 13 від 03..04.2019 року

Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019 рік за КПКВК 0110180 “ Інша діяльність у сфері державного управління “  у новій редакції

Відповідно  до ч. 7 статті 55 Закону України „ Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, п.3 ч.2,ч.4,5 ст.22 Бюджетного кодексу України,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014  № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.за № 1104/25881, pішення 30 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 20 грудня 2018 року №3-30-7/752 « Пpо районний бюджет на 2019 рік » , у зв’язку з набранням чинності рішення 32 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 21 березня 2019 року №2-32-7/798 « Пpо внесення змін до районного  бюджету на 2019 рік », які призвели до зміни інформації та показників у паспорті бюджетної програми, затвердженої розпорядженням голови районної ради  від  18.02.2019 року №8 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління » ,

1.Затвердити паспорт  бюджетної програми місцевого бюджету  на 2019

рік за КПКВК 0118600 “ Інша діяльність у сфері державного управління  “ :

- комунальної установи «Погребищенський районний  трудовий архів» ;

2.Начальнику відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головному бухгалтеру районної ради Недошовенко К.А.:

-  протягом тижня подaти  пaспоpт бюджетної пpогpaми нa затвердження управлінню фінансів Погребищенської районної державної адміністрації ;

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого паспорта;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь;

- забезпечити оприлюднення змін до паспорта бюджетної програми на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких документів, шляхом розміщення на офіційному сайті районної ради;

-  у тижневий стpок  від дня зaтвеpдження нaкaзу пpо пaспоpт бюджетної пpогpaми, зaбезпечити доведення до pозпоpядника нижчого рівня-

одеpжувaча бюджетних коштів його копії  та копії зaтвеpдженого пaспоpта бюджетної пpогpaми.

3. Архівісту-директору  КУ«Погребищенський районний трудовий архів» Мізернюк Н.В.:

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого пaспоpта.

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь.

4.Вважати такими, що втратили чинність Розпорядження голови Погребищенської районної ради від   18.02.2019 року №8 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік за КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» .

5.Контроль  за  виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради                           С.О.Волинський

 

Гордійчук І.П.

Захарчук І.О.

Недошовенко К.А.

Шлапак Ю.Г.

"Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Погребищенської
(найменування головного розпорядника
районної ради від    03  квітня 2019 року№13
коштів місцевого бюджету )
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
1. ( 0100000 ) Погребищенська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника )
2. ( 0110000 ) Погребищенська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. ( 0110180 ) ( 0133 ) Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –309085 гривень , у тому числі загального фонду – 304085 гривень та спеціального фонду – 5000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України,
- Бюджетний кодекс України
- Нормативно-правові акти:
-Укази і розпорядження Президента України,
-Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України,
-Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади,
-Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14  № 836,
-Накази Державної казначейської служби України,
-Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи»,розпорядження Президента України від 13.04.2005р.№957-2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», наказ Державного комітету архівів України від 15.11.2011 року № 3327\5 «Про умови оплати праці працівників архівних установ на основі Єдиної  тарифної сітки»,
- рішення 30 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 20 грудня 2018 року № 3-30-7/752 «Про районний бюджет на 2019 рік»
- рішення 31 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 07 лютого 2019 року № 2-31-7/782 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».
- рішення 32 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 21 березня 2019 року № 2-32-7/798 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»."
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
"№
з/п" Ціль державної політики
1 Забезпечення діяльності установи трудового архіву та утримання майна, що перебуває у комунальній власності районної ради
7. Мета бюджетної програми
"- виявлення та включення до джерел комплектування за погодженням з відповідним архівним відділом райдержадміністрації, міської та сільських рад, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності майна, в діяльності яких не створюється документи Національного архівного фонду;
- приймання від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування документів з особового складу, документів фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
-  науково-технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання;
- облік документів, що зберігаються, створення до них необхідного пошукового і довідкового апарату, зокрема, із застосуванням персональних комп’ютерів;
- організація користування документами у службових, наукових, соціально-правових та інших цілях, видача у встановленому Держкомархівом порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні, юридичним особам і громадянам;
-  проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертної комісії описів справ тимчасового зберігання, з особового складу підприємств, установ і організацій-джерел комплектування та актів про виділення до знищення справ, строк зберігання яких закінчився;
- участь у заходах підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій;
- отримання додаткової статистичної інформації від Головного управління статистики;
- проведення ремонту та утримання комунального майна;"
8. Завдання бюджетної програми
"№
з/п" Завдання
1 Отримання додаткової ститистичної інформації від ГУС
4 Проведення ремонту та утримання комунального майна
6 Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами.
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
"№
з/п" Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Отримання додаткової ститистичної інформації від ГУС 10 000 0 10 000
4 Проведення ремонту та утримання комунального майна 62 585 0 62 585
5 Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами. 231 500 5 000 236 500
Усього 304 085 5 000 309 085
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
"№
з/п" Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Прграма розвитку архівної справи на 2015-2019 роки 231 500 5 000 236 500
Усього 231 500 5 000 236 500
11. Результативні показники бюджетної програми
"№
з/п" Показники Одиниця виміру "Джерело
інформації" Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
витрати на отримання додаткової ститистичної інформації тис.грн. кошторис 10,00 0,00 10,00
Обсяг видатків на поточний ремонт приміщень тис.грн. Рішення сесії 62,59 0,00 62,59
Кількість штатних одиниць для якісного та своєчасного обслуговування громадян, опрацювання документів од. штатний розпис 2,00 0,00 2,00
площа, яка потребує поточного ремонту кв.м. кошторисна документація 71,20 0,00 71,20
2 продукту
кількість друкованої продукції шт. замовлення статистичних оглядів 61,00 0,00 61,00
кількість установ, в яких проведено поточний ремонт од. рішення сесії 1,00 0,00 1,00
Приймання від підприємств, установ, організацій джерел комплектування документів з особового складу, науково-технічне опрацювання та описування документів, облік документів, організація користування документами. шт. журнал реєстрації 1661,00 0,00 1661,00
Кількість запитів, звернень юридичних та фізичних осіб шт. журнал реєстрації 410,00 0,00 410,00
площа, на якій проведено поточний ремонт кв.м. розрахунок 71,20 0,00 71,20
3 ефективності
середні витрати на одиницю тиражу грн. замовлення статистичних оглядів 163,90 0,00 163,90
середні витрати на проведення поточного ремонту тис.грн. розрахунок 0,88 0,00 0,88
Кількість наданих соціальних послуг (виконаних листів,запитів, доручень) шт. звіт 410,00 0,00 410,00
Залежності від якості ,кількості та своєчасності наданих послуг надходить оплата за виконані роботи. тис.грн. звіт 5,20 0,00 5,20
4 якості
відсоток отриманої інформації % звіт 100,00 0,00 100,00
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт % розрахунок 100,00 0,00 100,00
Відсоток виконаних листів, доручень у загальній кількості прийнятих % журнал реєстрації 100,00 0,00 100,00
рівень виконання робіт по поточному ремонту % розрахунок 100,00 0,00 100,00
Голова районної ради Волинський С.О.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Управління фінансів Погребищенської РДА Недошовенко О.В.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
М.П.