Розпорядження № 14 від 03/04/.2019 року

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Розпорядження № 14 від 03/04/.2019 року

Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВ 0117680 «Членські внески до Асоціацій органів місцевого самоврядування »

Відповідно  до ч. 7 статті 55 Закону України „ Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, п.3 ч.2,ч.4,5 ст.22 Бюджетного кодексу України,  Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 26.08.2014  № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р.за № 1104/25881, pішення 32 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 21 березня 2019 року №2-32-7/798 « Пpо внесення змін до районного бюджету  на 2019 рік »,

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Погребищенської районної ради на 2019 рік за КПКВ 0117680 «Членські внески до Асоціацій органів місцевого самоврядування ».

2.Начальнику відділу фінансового та матеріально-технічного забезпечення-головному бухгалтеру районної ради Недошовенко К.А.:

-  протягом тижня після набрання чинності, pішенням 32 сесії Погребищенської районної ради 7 скликання від 21 березня 2019 року №2-32-7/798 « Пpо внесення змін до районного бюджету  на 2019 рік » подaти  пaспоpт бюджетної пpогpaми нa затвердження управлінню фінансів Погребищенської районної державної адміністрації ;

- проінфоpмувати  управління  Деpжaвної кaзнaчейської служби Укpaїни у Погребищенському районі шляхом подaння  копії розпорядження  про затвердження паспорта бюджетної програми та копію самого паспорта;

- забезпечити ефективне викоpистaння бюджетних коштів, пеpедбaчених нa

виконaння бюджетної пpогpaми, для досягнення мети бюджетної програми  тa pеaлізaції її зaвдaнь;

- забезпечити оприлюднення змін до паспорта бюджетної програми на поточний бюджетний період у триденний строк з дня затвердження таких

документів, шляхом розміщення на офіційному сайті районної ради;

 

3.Контроль  за  виконанням даного розпорядження покладаю на заступника голови районної ради Гордійчука І.П.

Голова районної ради                           С.О.Волинський

Гордійчук І.П.

Недошовенко К.А.

Захарчук І.О.

Шлапак Ю.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
"Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Погребищенської
(найменування головного розпорядника
районної ради від 3 квітня 2019 року №14
коштів місцевого бюджету )
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік
1. ( 0100000 ) Погребищенська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника )
2. ( 0110000 ) Погребищенська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. ( 0117680 ) ( 0490 ) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –10000 гривень , у тому числі загального фонду – 10000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Рішення 32 сесії 7 скликання Погребищенської районної ради від 21 березня 2019 року №2-32-7/798 "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
"№
з/п" Ціль державної політики
1 Участь у роботі Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування
7. Мета бюджетної програми
Сплата членських внесків до Вінницької оласної Асоціації органів місцевого самоврядування
8. Завдання бюджетної програми
"№
з/п" Завдання
1 Сплата членських внесків до Вінницької оласної Асоціації органів місцевого самоврядування
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
"№
з/п" Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Сплата членських внесків до Вінницької оласної Асоціації органів місцевого самоврядування 10 000 0 10 000
Усього 10 000 0 10 000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
"№
з/п" Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
"№
з/п" Показники Одиниця виміру "Джерело
інформації" Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
Обсяг видатків на оплату членських внесків до Вінницької оласної Асоціації органів місцевого самоврядування тис.грн. Рішення сесії 10,00 0,00 10,00
2 продукту
Кількість членських внесків до Вінницької оласної Асоціації органів місцевого самоврядування шт. Дані договорів за попередній період 1,00 0,00 1,00
3 ефективності
Витрати коштів на оплату членського внеску до  Вінницької оласної Асоціації органів місцевого самоврядування грн. Розрахунок 10000,00 0,00 10000,00
4 якості
"Відсоток участі у проведених Асоціацією заходів " % Протокол 1,00 0,00 1,00
Голова районної ради Волинський С.О.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника Управління фінансів Погребищенської РДА Недошовенко О.В.
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
М.П.