Положення про постійні комісії

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Положення про постійні комісії

ПОЛОЖЕННЯ про комісії Погребищенської районної ради 6 скликання

Стаття 1. Утворення комісій ради

1.Постійні та тимчасові контрольні комісії ради утворюються в порядку, визначеному даним положенням про комісії ради .

2.Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.

3.Підготовча (робоча) група, яка готує першу сесію новообраної ради, розглядає заяви депутатів та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв та персонального складу і готує попередні проекти рішень ради. Уточнення проекту рішення ради здійснюється після формування депутатських груп (фракцій) та отримання пропозицій від їх керівників.

4.Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.

5.Персональний склад комісії визначається бажаннями депутата, пропозиціями депутатських груп (фракцій), які мають право на пропорційне представництво у комісіях, та вимогами щодо мінімальної чисельності депутатів в комісії.

6. Персональний склад постійних комісій у складі голови та членів комісії затверджується рішенням 1 сесії районної ради 6 скликання. Питання структури вирішуються комісіями самостійно і затверджуються на засіданнях постановами відповідних комісій .

7.У разі необхідності і за умови дотримання норм цього положення може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, замінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад комісій.

8.До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради, його заступник.

 

Стаття 2. Постійні комісії ради

1.Постійні комісії ради є органами ради, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради і обираються нею на строк її повноважень.

2. Повноваження постійних комісій, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством та положенням про постійні комісії ради.

3.Депутати працюють в комісіях на громадських засадах. Кількість членів комісії не може бути меншою п’яти депутатів.

 

Стаття 3.Перелік постійних комісій ради

1. У складі Погребищенської районної ради створюється шість постійних комісій:

1). з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування;

2). з питань бюджету;

3). з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр;

4).з питань економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної власності, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів;

5). з питань освіти, культури і туризму, спорту , роботи з молоддю, охорони здоров’я , соціального захисту населення , роботи з ветеранами;

6). з питань зміцнення законності, правопорядку, охорони прав людини.

2. Рада може відповідно до норм, встановлених регламентом ради, реорганізовувати, об’єднувати або ліквідовувати постійні комісії.

 

Стаття 4. Обрання голів постійних комісій

1.Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються головою районної ради з урахуванням пропозицій депутатських фракцій пропорційно їх представництву та з урахуванням згоди кандидатів.

2.Голови комісій обираються радою шляхом відкритого голосування за пропозицією голови районної ради з урахуванням пропозицій депутатських груп та фракцій та з урахуванням згоди кандидатів. Голова ради може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів, в іншому випадку на посаду голови постійної комісії може пропонуватись особа за узгодженням між депутатськими групами і фракціями.

3.У разі внесення головою узгодженого з депутатськими фракціями списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням , голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.

4.Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити;

- назви постійних комісій;

- прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій;

- дані про їх партійну належність;

- назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів.

5.У разі, коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, голова ради вносить кандидатури на посади голів комісій, яких обирають голосуванням по персональних кандидатурах.

6.Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.

7.У разі вибуття голови постійної комісії голова районної ради за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду.

 

Стаття 5. Повноваження голови постійної комісії

1. Головує на засіданнях комісії.

2. Формує проект порядку денного засідання з урахуванням питань , що готуються на розгляд поточної сесії та плану роботи комісії та пропозицій голови ради, членів комісії.

3.Підписує рішення комісії та протоколи засідань комісії.

4.В разі відсутності голови комісії його обов”язки виконують заступник голови чи секретар комісії.

 

Стаття 6. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вноситься:

- головою районної ради;

- за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні ( без врахування голосу самого голови постійної комісії);

- не менш як третиною депутатів від їх кількості.

3.Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії , рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4.Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію та стан справ з питань, віднесених до його відання, та відповідає на запитання депутатів.

5.Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього положення.

6.Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

7.Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

 

Стаття 7. Права постійних комісій

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії мають право:

1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів , висновків з найбільш складних питань для розгляду комісії;

2) створювати експертні групи , залучати необхідних фахівців для підготовки висновків, що належать до компетенції комісії;

3) проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування, виконавчої влади з питань , що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради , визначати доповідачів та співдоповідачів з питань, які виносяться на розгляд сесії і відносяться до відання комісії;

5) мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії;

6) підтримувати зв’язки з відповідними комісіями обласної ради, інших районних рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій ;

7) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій , семінарів, “круглих столів”, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

2.Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених п.3 частини 1 цієї статті, постійна комісія направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, що його заміняє. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

3.Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов”язана вчасно прибути на засідання комісії.

4.У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона повинна письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності, та направити замість себе уповноважну особу для розгляду питання.

5.Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи, приймає до відома інформацію про причини відсутності і може прийняти рішення про проведення засідання комісії за участю особи, що заміняє запрошену ,або перенести засідання комісії на інший день.


Стаття 8. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної даним положенням , постійні комісії ради :

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки і рекомендації по проектах нормативних та інших юридичних актів районної ради, незалежно від суб’єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням районного бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік;

3) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

4) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в районі;

5) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

6) готують пропозиції щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.

 

Стаття 9. Компетенція постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування

До компетенції постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, адміністративного устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування належить:

1) підготовка , розгляд та узгодження пропозицій щодо внесення змін до регламенту ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності , етики, гласності, адміністративного устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування;

2) аналіз ефективності роботи ради, депутатів, постійних та тимчасових комісій, внесення пропозицій щодо удосконалення їх роботи;

3) попередній розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень голови районної ради, заступника голови ради, депутатів у випадках, передбачених законодавством;

4) розгляд заяв та скарг громадян , пов’язаних з діяльністю депутатського корпусу ради, в тому числі заяв і скарг депутатів ради, пов’язаних із депутатською діяльністю;

5) перевірка ведення протоколів пленарних засідань районної ради .

 

Стаття 10. Компетенція постійної комісії з питань бюджету

До компетенції постійної комісії з питань бюджету належить:

1) попередній розгляд та узгодження проектів рішень ради, планів та програм економічного і соціального розвитку району, районного бюджету, а також звітів про їх виконання;

2) погодження проектів усіх нормативно-правових актів ради , які стосуються бюджетної сфери діяльності ради, незалежно від суб’єкту їх внесення ;

3) здійснення систематичного контролю за виконанням районного бюджету та програм соціально-економічного розвитку району .

 

Стаття11. Компетенція постійної комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр

До компетенції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр належить:

1) попередній розгляд проектів рішень ради, планів та цільових програм стосовно агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр, а також звітів про їх виконання;

2) погодження проектів усіх нормативно-правових актів ради , які віднесені до компетенції постійної комісії ;

3) здійснення контролю за виконанням рішень ради , які стосуються агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони довкілля, раціонального використання надр.

 

Стаття 12. Компетенція постійної комісії з питань економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної власності, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів

До компетенції постійної комісії з питань економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної власності, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів належить:

1) попередній розгляд проектів рішень ради, планів та цільових програм з питань економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної власності, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, а також звітів про їх виконання;

2) погодження проектів усіх нормативно-правових актів ради , які віднесені до компетенції постійної комісії ;

3) здійснення контролю за виконанням рішень ради , які стосуються економічних реформ, приватизації та регулювання комунальної власності, роботи промисловості, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування населення, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів.

 

Стаття 13. Компетенція постійної комісії з питань освіти, культури і туризму, спорту , роботи з молоддю, охорони здоров’я , соціального захисту населення , роботи з ветеранами

До компетенції постійної комісії з питань освіти, культури і туризму, спорту , роботи з молоддю, охорони здоров’я , соціального захисту населення , роботи з ветеранами належить :

1) попередній розгляд проектів рішень ради , планів та цільових програм стосовно освіти, культури і туризму, спорту , роботи з молоддю, охорони здоров’я , соціального захисту населення , роботи з ветеранами, а також звітів про їх виконання ;

2) проведення аналізу ситуації у визначених галузях щодо виявлення резервів і можливостей їх розвитку ;

3) розробка питань про стан і розвиток відповідних галузей , що вносяться на розгляд ради, підготовка пропозицій щодо перспектив розвитку відповідних галузей;

4) погодження проектів усіх нормативно-правових актів ради , які віднесені до компетенції постійної комісії ;

5) здійснення контролю за виконанням рішень ради , які стосуються освіти, культури і туризму, спорту , роботи з молоддю, охорони здоров’я , соціального захисту населення , роботи з ветеранами.

 

Стаття 14. Компетенція постійної комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, охорони прав людини

До компетенції постійної комісії з питань зміцнення законності, правопорядку, охорони прав людини належить :

1) попередній розгляд та внесення пропозицій і рекомендацій до проектів рішень ради , планів та цільових програм стосовно зміцнення законності, правопорядку, охорони прав людини, а також звітів про виконання відповідних рішень ;

2) проведення аналізу ситуації щодо стану дотримання законності, правопорядку, охорони прав людини , профілактики злочинності, підвищення рівня правової освіти населення , внесення пропозицій щодо покращення ситуації з питань відання комісії;

3) погодження проектів усіх нормативно-правових актів ради , які віднесені до компетенції постійної комісії ;

4) здійснення контролю за виконанням рішень ради , які стосуються зміцнення законності, правопорядку, охорони прав людини, правової освіти населення.

 

Стаття 15. Засідання постійної комісії

1.Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії у міру потреби згідно з планом роботи комісії або у зв’язку з проведенням позачергової чи надзвичайної сесії ради та за інших обставин згідно з цим положенням.

2. Засідання комісії може бути скликане також за зверненням голови районної ради або за ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.

3. Засідання комісії є правомочним , якщо у ньому бере участь більшість депутатів від загального складу комісії.

4. Головує на засіданні голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови або секретар комісії.

 

Стаття 16.Порядок денний засідання постійної комісії

1.Проект порядку денного засідання комісії формується головою комісії з урахуванням питань , що готуються на розгляд поточної сесії ради та плану роботи комісії, а також пропозицій голови ради.

2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його заміняє, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати включити до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання , попередньо включене до порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

 

Стаття 17. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1.Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання , що розглядаються.

2. Рішення комісії , що ухвалюються у вигляді висновків , рекомендацій та постанов, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії і стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою .

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань , які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи участю комісії.

5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду на сесії ради .

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються і які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня отримання.

7. У формі постанов більшістю голосів членів комісії ухвалюються рішення , що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступника та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

8. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії.

 

Стаття 18. Протокол засідання постійної комісії

1.Кожне засідання комісії оформляється протоколом , який складає секретар комісії чи в окремих випадках відповідальний працівник апарату ради.

2.В протоколі вказується:

1) дата та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії , присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4)перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6)результати голосування по кожному з рішень.

3. До протоколу у вигляді додатків додаються ( або подаються у тексті протоколу): ухвалені рішення , особливі думки депутатів – членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

4. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії.

5. Один примірник протоколу зберігається у справах ради, другий - у справах комісії.

 

Стаття 19.Спільне засідання комісій

1.За дорученням ради чи за ініціативою депутатів може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючий визначається за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій повинно відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідань комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення , за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій , або особами , що їх заміняють.

6. У випадку , коли результати голосування по окремому чи всіх рішеннях по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній комісії в порядку , встановленому цим положенням.

7. Відповідальною за складання протоколу є комісія , визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій , що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх заміняють.

 

Стаття 20.Спільне засідання президії районної ради і постійних комісій

1.За дорученням ради , за ініціативою голови ради , голів постійних комісій або депутатів - членів комісій може проводитися спільне засідання президії та однієї чи кількох комісій.

2. Головує на такому засіданні голова районної ради , а в разі його відсутності – заступник голови або голова комісії, визначеної головною на даному засіданні.

3. Порядок проведення спільного засідання президії і постійних комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому положенні для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії, а також головами постійних комісій.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення , за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні, а також більшість від загального складу президії ради. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення президії і комісій, яке підписується головою районної ради , головами комісій , або особами , що їх заміняють .

6. У випадку , коли результати голосування по окремому чи всіх рішеннях по різних комісіях і президії є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній комісії і по президії в порядку , встановленому цим положенням та положенням про президію районної ради.

7. Відповідальною за складання протоколу є президія , або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій , що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх заміняють.

 

Стаття 21.Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації , аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення , а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються , а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради , з питань , що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості , представників засобів масової інформації.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів вирішення питання , отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує у ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, визначеному головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості..

 

Стаття 22. Забезпечення роботи постійних комісій

1.Виконавчий апарат ради забезпечує комісії для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

2. За заявкою голови комісії виконавчий апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для ведення протоколу засідання та вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.


Стаття 23.Порядок діяльності тимчасових контрольних комісій ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради проводять свою діяльність згідно норм, визначених цим положенням для постійних комісій ради.

2. Компетенція тимчасової контрольної комісії ради визначається в рішенні ради про створення такої комісії.

3. Тимчасові контрольні комісії ради, як правило, проводять свої засідання в закритому режимі.

4.Члени тимчасових контрольних комісій ради утримуються від проведення прес-конференцій та інших публічних виступів до завершення роботи комісії.

5. По завершенні роботи тимчасової контрольної комісії оформляється звіт, у якому викладається мета утворення комісії; суть проблеми, що розглядалася; фактичні матеріали, що стосуються проблеми, які були розглянуті комісією; результати їх розгляду; висновки та рекомендації.

6. Звіт комісії має відкритий характер і підлягає оприлюдненню у спосіб, визначений комісією.

 

Стаття 24.Заключні положення

1.Це положення вводиться в дію з часу прийняття.

2.Голові районної ради у місячний термін вирішити питання про закріплення відповідальних працівників за комісіями ради.