Положення про Координаційну раду

Погребищенська районна рада

Заголовок 1

Любой ваш текст

Заголовок 2

Любой ваш текст

Заголовок 3

Любой ваш текст

Заголовок 4

Любой ваш текст

 • Погребище

  Центр міста Погребище - площа Героїв
 • Прапор

  Маленька часточка держави
  Великою любов'ю пломенить!
                            Г.Кравчук
 • Надросся

  Серед прекрасного Поділля
  Надросся наше простяглось
                              В.Вітюк
 • Рось

  Права притока Дніпра.

Положення про Координаційну раду

ПОЛОЖЕННЯ про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Погребищенської районної ради 7 скликанн

Стаття 1. Загальні  положення

1.Координаційна  рада  з  питань  місцевого  самоврядування  при голові  Погребищенської  районної  ради 7 скликання ( далі – Координаційна  рада)  утворюється    на  сесії  районної  ради на  строк  повноважень  ради в  порядку, визначеному  регламентом  ради,  є  підзвітною  раді  і  є  її  дорадчим  органом.

2. Координаційна  рада  створюється  з  метою вироблення   узгоджених  пропозицій  з  питань  розвитку  місцевого  самоврядування  та  координації  дій міського, сільських голів , спрямованих   на  забезпечення  належного  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  району.

3. Координаційна  рада    інформує  депутатів  ради  про  свою  роботу  не  рідше  одного  разу  на  рік. Інформація  про  роботу  Координаційної  ради  може   заслуховуватися   у  будь-який  час  на  вимогу  не  менше  1/3  від  загального  складу   ради.

 

Стаття 2.Склад Координаційної  ради

1. До  складу  Координаційної  ради  входять  заступник  голови  ради , заступник  голови   райдержадміністрації, працівники  виконавчого  апарату   районної  ради, міський  та  сільські  голови.

2.Персональний  склад  Координаційної  ради  затверджується  рішенням  районної  ради.

3.Районна рада  своїм рішенням може  відповідно до  норм, встановлених регламентом ради,  при  необхідності  вносити  зміни  до  персонального  складу  Координаційної ради.

Стаття 4. Загальні  повноваження  Координаційної  ради

Координаційна  рада   :

1) координує і організовує  взаємодію  районної  ради  з  райдержадміністрацією, місцевими  радами  району, трудовими  колективами, політичними  партіями  і  громадськими  організаціями, органами  громадського територіального  самоврядування, самодіяльними об’єднаннями  та  формуваннями  громадян  у  вирішенні  питань  соціально-економічного  та  культурного  розвитку;

2) координує  діяльність  місцевих рад району, сприяє  організації виконання  їхніх  пропозицій  і  зауважень,  сприяє  міському,  сільським головам  у  здійсненні  ними  повноважень, вносить  на  сесії  ради  пропозиції  з питань , пов’язаних  з  реалізацією  повноважень  сільських , міського голів  , вирішенням   питань   життєдіяльності   територіальних  громад;

4)  розглядає   на  своїх  засіданнях та  готує  висновки  і  рекомендації з питань, які  потребують  узгодження  з усіма територіальними  громадами  району і   вносяться  на  розгляд  сесій  ради, незалежно  від  суб’єкту  їх  внесення;

8)  заслуховує  на  засіданнях   інформації  та  звіти  про  виконання  рішень  Координаційної  ради   , контролює впровадження  внесених   членами  Координаційної  ради  пропозицій  і  зауважень, забезпечує  аналіз  стану  справ  з  питань , які  віднесені  законодавством  до  відання   місцевих  рад;

10)  у  разі  потреби   виступає  ініціатором  проведення  громадських  слухань з найбільш   важливих питань життєдіяльності районної територіальної громади та для  їх  широкого  обговорення інформацію  з цих питань публікує  на офіційному сайті районної ради, у  засобах  масової  інформації.

Стаття 5. Права  Координаційної  ради

Для  реалізації  своїх  повноважень  Координаційна  рада    має  право:

1) приймати  рішення  дорадчого характеру з питань , які вносяться  на  розгляд  сесії ради,  та  інших питань, які  стосуються  діяльності  органів  місцевого  самоврядування  району;

2) проводити  відкриті  слухання  , на  які  запрошувати представників    політичних  партій, депутатських  груп і  фракцій, керівників   та  спеціалістів підприємств, установ, організацій, посадових осіб   органів   місцевого  самоврядування,  виконавчої влади  з  питань  , що  належать  до  компетенції  місцевого  самоврядування та  мають   важливе  значення  для  громади  району;

5) підтримувати  зв’язки  з Координаційною радою  при  голові  Вінницької  обласної  ради, відповідними  радами інших  районів , делегувати  своїх  представників  до  складу  офіційних  делегацій  ;

6) виступати  організатором чи  брати  участь  у  роботі  конференцій , семінарів, “круглих столів”, інших  публічних   заходів, що  стосуються  компетенції  Координаційної  ради.

Стаття 6. Засідання  Координаційної  ради

1.Засідання  Координаційної  ради  є  основною  формою  її  роботи і  скликається  головою  районної  ради у  міру  потреби  згідно  цього  положення.

2. Засідання  Координаційної  ради   може  бути  скликане  також   за  ініціативою  не  менше  як  1/3  членів Координаційної  ради.

3. Засідання  Координаційної  ради   є  правомочним , якщо  у  ньому  бере  участь  більшість  членів від  її загального  складу .

4. Головує  на  засіданні  голова  районної ради, а  в  разі  його  відсутності –заступник  голови ради або  за  погодженням -  один  з  членів  Координаційної  ради.

5. У засіданні  Координаційної  ради   можуть   брати  участь  з  правом  дорадчого  голосу  члени президії районної ради, депутати  рад усіх рівнів,  представники  місцевих органів виконавчої влади.

6. Рішення  Координаційної  ради   приймаються шляхом  голосування  більшістю  голосів від її загального складу .

Стаття 7. Слухання  в Координаційній  раді

1. Слухання  є  особливою  формою  засідання Координаційної  ради,  яке проводиться за  участю  інших  осіб, присутність  яких  є  доцільною з  метою  отримання  необхідної  інформації , аналізу  усіх  можливих  варіантів вирішення  питання  та  надання  обговорюваному  питанню  публічності   у  випадках, коли  питання  є  надзвичайно  складним  для  вирішення ,  а  наслідки  від  його  вирішення  можуть  мати  значний  вплив  на  районну територіальну  громаду  в  цілому чи  на  окремі  її  частини.

2. Рішення  за  наслідками слухання   не  приймаються ,  а  отримана   інформація   використовується  для  підготовки узгоджених  пропозицій з  метою  вирішення  проблемних  питань  .

3. Слухання  мають  відкритий  характер  і  у  місці  їх  проведення  забезпечується  доступ громадськості , представників  засобів  масової  інформації.

4. До  початку  слухань Координаційна  рада  проводить  попередній  аналіз напрямів  вирішення питання , отримує  необхідну  інформацію, запрошує необхідних  для  участі  осіб, розміщує  у  ЗМІ та на офіційному сайті районної ради  інформацію  про   час та  місце  проведення  слухань,  а  також  іншу  інформацію, необхідну   для  проведення  слухань.

5. На  слуханнях у  порядку, визначеному  головою  ради, мають  право  на  виступ  з  доповіддю  та  брати  участь  в  обговоренні  запрошені  особи  та  представники  громадськості.

Стаття 8. Порядок  денний   засідання  Координаційної  ради

1.Проект порядку  денного  засідання    Координаційної  ради  формується  головою  районної ради  з  урахуванням  питань , що  готуються   на  розгляд  поточної  сесії ради і стосуються   діяльності   органів  місцевого самоврядування району.

2. Перед  початком  засідання  голова  районної ради або  особа, що  його  заміняє, оголошує  перелік  питань, що  пропонуються  до  розгляду. Кожен  член  Координаційної  ради   може пропонувати  включити до  порядку  денного  будь-яку  кількість  інших  питань, які  належать  до  компетенції  Координаційної  ради  ,  або  зняти  з  розгляду  будь-яке  питання , попередньо  включене  до  порядку  денного.

3. Порядок  денний  вважається  затвердженим, якщо   його підтримує більшість  членів  Координаційної  ради  .

Стаття 9. Прийняття  рішень  на  засіданні  Координаційної  ради

1.Рішення  Координаційної  ради  приймаються  шляхом   голосування  після  всебічного  обговорення та  вивчення  питання , що  розглядається,   і  мають  дорадчий  характер.

2. Рішення  Координаційної  ради доводяться  до  відома  депутатів на  сесіях  місцевих рад, а рішення , прийняті  з  найбільш  важливих  питань,   обов’язково доводяться  до  відома громадськості на офіційному сайті районної ради  та  через  засоби масової інформації  .

3. Рішення Координаційної  ради  підлягають  обов’язковому  розгляду  органами та  посадовими особами, яким  вони  надсилаються   і  які  зобов’язані   дати  вмотивовану  відповідь щодо  рекомендацій у  визначений  Координаційною  радою    термін,  але  не  пізніше  одного  місяця   від  дня  отримання.

4. Пропозиції та  рекомендації , які Координаційна  рада   вносить  своїм  рішенням ,   при  потребі  враховуються   в  процесі  обговорення  питань і   прийнятті  остаточних  рішень   сесії  районної ради, які  стосуються  діяльності  органів  місцевого  самоврядування .

5. Рішення Координаційної  ради     підписуються   головою районної  ради або  у  разі  його  відсутності – особою, що  його  заміняє.

Стаття 10. Протокол  засідання  Координаційної  ради

1.Кожне  засідання  Координаційної  ради    оформляється  протоколом , який   складає  відповідальний   працівник  апарату районної ради чи  в  окремих  випадках – один  із  членів Координаційної  ради  .

2.В  протоколі  вказується:

1) дата  та  місце  проведення   засідання  Координаційної  ради  ;

2) список  членів Координаційної  ради   , присутніх  на  засіданні;

3) список  запрошених  на  засідання  Координаційної  ради ;

4) перелік  питань, що  розглядалися;

5) стислий  виклад перебігу розгляду  та  обговорення  питань;

6) результати  голосування  по  кожному  з  рішень.

3. До  протоколу  у  вигляді  додатків  додаються ( або  подаються  у  тексті  протоколу): ухвалені  рішення , особливі  думки  членів Координаційної  ради  ,  не  згодних  з  прийнятими   рішеннями,  а  також  запис засідання, якщо  Координаційною радою   було  прийнято  рішення  про  запис засідання на  електронний носій інформації.

4. Протокол  оформляється   не  пізніше  двох  робочих  днів  після  проведення   засідання і  надається   працівником, відповідальним  за  складання  протоколу, на  підпис  головуючому на засіданні   Координаційної  ради  .

 

Стаття 11.Спільне  засідання  Координаційної  ради   і президії  районної  ради

1.За  дорученням  ради  ,  за  ініціативою  голови  ради , членів Координаційної  ради  та членів  президії може  проводитися  спільне  засідання Координаційної  ради  і президії  ради.

2. Головує  на  такому  засіданні  голова   районної  ради  ,  у  разі  його  відсутності заступник голови ради  або  один із  членів  президії ради.

3. Порядок  проведення  спільного  засідання  Координаційної  ради  і президії    має  відповідати  нормам, викладеним  у  цьому  положенні  та  положенні про  президію районної  ради.

4. Результати  голосування по   кожному  питанню фіксуються в  протоколі засідання  окремо  по  Координаційні  раді   і по президії.

5. Спільним ухваленим  рішенням вважається  рішення , за  яке  проголосувала більшість  від  складу Координаційної  ради  ,   а  також  більшість  від  загального складу  президії  ради. У цьому  випадку  може  бути   оформлено  спільне   рішення Координаційної  ради  і  президії  , яке  підписується  головою районної ради ,  головами  комісій , або  особами , що  їх  заміняють .

6. У  випадку , коли  результати  голосування   по  окремому  чи всіх  рішеннях  по  Координаційній  раді і  президії є  протилежними,  оформляються   окремі  рішення по  Координаційній  раді  і  по президії  в  порядку ,  встановленому  цим  положенням та  положенням  про  президію районної  ради.

7. Відповідальним за  складання  протоколу  є Координаційна  рада .

8. Протокол спільного  засідання  підписується  головуючим на  засіданні  та  головами  комісій ,  що  брали  участь  у  спільному  засіданні, або  особами, що  їх  заміняють.

Стаття 12. Забезпечення  роботи  Координаційної  ради

1.Виконавчий апарат  ради забезпечує  Координаційну  раду    для  проведення  засідань необхідним  приміщенням,  здійснює  тиражування  проектів  документів, що  підлягають  розгляду.

2. Виконавчий  апарат  ради  забезпечує  присутність  на  засіданні  Координаційної  ради   відповідального  працівника для  ведення  протоколу засідання та  вирішення  організаційних  питань, що  виникають  під  час   проведення  засідання.

Стаття 13 .Порядок  введення  в  дію  цього  положення

1. Це  положення  вводиться  в  дію   з часу його прийняття.

2. Координаційна  рада   має  право  у  разі  необхідності  вносити пропозиції  сесії  районної ради  щодо  змін і  доповнень  до  цього положення .

 

Заступник голови районної  ради І.Гордійчук